Các b??c thi công s?n Epoxy t? san ph?ng

Thi công s?n n?n bê tông nhà x??ng ph?c t?p và khác hoàn toàn so v?i thi công s?n n??c cho t??ng thông th??ng, l?i khuyên t?t nh?t dành cho các doanh nghi?p và ch? ??u t? ?ang có d? ??nh s? d?ng dòng s?n ph?m s?n epoxy cho n?n bê tông nhà x??ng c?a mình là tìm hi?u các ki?n th?c c? b?n nh?t v? epoxy, ??c bi?t c?n n?m rõ các b??c trong quy trình thi công s?n epoxy.

+ B??c 1: Mài sàn.

– Dùng máy mài sàn công nghi?p ???c g?n cùng máy hút b?i mài toàn b? b? m?t sàn. Công ?o?n này nh?m t?o nhám cho b? m?t sàn giúp sàn liên k?t t?t v?i l?p s?n epoxy phía trên ??ng th?i lo?i b? các v?t b?n, d?u m? và các d? v?t trên sàn

mài sàn bê tông s?n epoxy
mài sàn bê tông s?n epoxy

+ B??c 2: X? lý b? m?t sàn.

– Dùng matic epoxy 2 thành ph?n chuyên d?ng b? vá, trám trét x? lý toàn b? các v? trí khuy?t t?t trên b? m?t sàn. T?i các v? trí khuy?t t?t l?i dùng máy mài, mài ph?ng toàn b? các v? trí này m?i ti?n hành b? vá. N?u b? m?t sàn có các v?t n?t yêu c?u ph?i dùng máy mài, mài m? r?ng v?t n?t r?i ti?n hành b? s?a. M?c ?ích công ?o?n này là lo?i b? khuy?t t?t trên sàn tr??c khi chuy?n sang công ?o?n thi công s?n n?n bê tông.

 thi công s?n Epoxy t? tr?i ph?ng
thi công s?n Epoxy t? tr?i ph?ng

+ B??c 3: Thi công s?n epoxy l?p lót.

– Tr??c khi thi công s?n lót c?n hút b?i l?i toàn b? b? m?t sàn, tr?n ??u hai thành ph?n A và B b?ng máy khu?y tr?n, ti?n hành l?n b?ng roller ho?c phun ??u lên b? m?t sàn. S?n lót giúp t?ng c?ng b? m?t và t?o m?t l?p s?n liên k?t trung gian gi?a sàn và l?p s?n .

+ B??c 4: Thi công l?p ph?

– Tr?n ??u 2 thành ph?n c?a s?n epoxy t? ph?ng b?ng máy khu?y tr?n, ?? s?n ra sàn dùng cào g?t và cán ??u s?n ra sàn theo t? l?. Dùng lô gai l?n phá b?t khí còn trên b? m?t s?n. Công ?o?n này r?t quan tr?ng quy?t ??nh ch?t l??ng và tính th?m m? c?a công trình yêu c?u c?n th?n, t? m?, tr?n th?t ??u 2 thành ph?n c?a s?n, l?n phá b?t k? l??ng không ???c b? sót.

thi công s?n lót Epoxy
thi công s?n lót Epoxy

– B??c 5: Ti?n hành nghi?m thu và bàn giao công trình.

Sau th?i gian 24 ti?ng ng??i và v?t nh? có th? di chuy?n trên b? m?t sàn, ti?n hành ki?m tra và nghi?m thu công trình.
?? ???c t? v?n k? thu?t vui lòng liên h?: Mats Naslund Womens Jersey