Ch?ng th?m sân th??ng , sàn mái b?ng Urethane

Urethane là gì ?

Urethane là v?t li?u ch?ng th?m t?o màng, không m?i n?i, thành ph?n chính là Urethane resin ch?ng th?m bên ngoài (ch?ng th?m thu?n). Urethane bám dính t?t v?i nhi?u lo?i v?t li?u nh? ?á, bê tông, s?t , có tính d?o , ?àn h?i t?t, ch?ng th?m thu?n. Urethane th??ng ???c dùng ?? ch?ng th?m l? thiên cho sân th??ng, sàn mái. Urethane c?ng có th? dùng nh? l?p màng ch?ng th?m bên trong t??ng ???c bao ph? b?i, b?o v? b?i l?p xi m?ng ho?c ?p g?ch bên ngoài. ?? dày tiêu chu?n là 1,5 – 2mm

B?n có th? tham kh?o thêm m?t s? công ngh? s?n khác c?a chúng tôi t?i ?ây

ch?ng th?m sân th??ng , sàn mái
ch?ng th?m sân th??ng , sàn mái

Ph??ng pháp thi công:

B??c 1: S? d?ng máy chuyên d?ng ?? làm s?ch di v?t, v?t b?n, d?u m? và mài t?o nhám toàn b? m?t sân th??ng, h? b?i, t?ng h?m giúp sàn liên k?t t?t v?i l?p ch?ng th?m

B??c 2:T?i các v? trí n?t gãy c?n mài m? r?ng và v? s?ch s?, dùng khò khò khô ?? x? lý nh?ng ch? còn n??c ? ??ng hay có ?? ?m cao ?? s?n epoxy d? dàng bám dính

B??c 3:S?n l?p lót Primer nh?m t?ng ?? liên k?t gi?a sàn bê tông và l?p ch?ng th?m

B??c 4 : Thi công l?p Urethane ch?ng th?m dày 2mm lên toàn b? b? m?t sàn. Sau khi l?p ch?ng th?m khô thì ti?n hành phun l?p Coating lên l?p ch?ng th?m nh?m ch?ng tia UV, t?ng ?? c?ng, ch?u mài mòn. Sau 24 ti?ng thì ti?n hành b?m n??c và test th? kh? n?ng r? n??c và ch?ng th?m William Carrier Womens Jersey