Giới thiệu

Công ty TNHH SXTM Nguy?t Ánh luôn là nhà cung c?p s?n hàng ??u t?i khu v?c mi?n B?c, công ty b?t ??u ?i vào ho?t ??ng t? n?m 2008 trong l?nh v?c cung c?p, t? v?n và thi công s?n epoxy, s?n công nghi?p, x? lý sàn nhà x??ng… V?i b? dày v? kinh nghi?m và ??i ng? k? thu?t có trình ?? tay ngh? cao nhi?t tình, sáng t?o trong công vi?c. Nguy?t Ánh luôn t? hào là m?t ??a ch? ?áng tin c?y, m?t nhà cung c?p d?ch v? chuyên nghi?p theo th?i gian. Chúng tôi không ng?ng c?i ti?n các trang thi?t b? v? k? thu?t và áp d?ng các quy trình công ngh? cao, hi?n ??i nh?t vào thi công công trình ??m b?o ?em ??n hi?u qu? và giá tr? c?a công trình.

Ngay t? nh?ng ngày b?t ??u chúng tôi ?ã là ??i lý c?a nh?ng hãng s?n epoxy n?i ti?ng nh?: S?n Epoxy ATP, S?n epoxy Jymec, S?n Epoxy Teksol, S?n Jica, S?n KCC.

M?t s? d?ch v? s?n n?n công ty ?ang cung c?p:

 • Thi công S?n Epoxy sàn ch?ng bám b?i.
 • Thi công S?n Epoxy h? th?ng t? cân b?ng.
 • Thi công S?n Epoxy sàn ch?u t?i tr?ng.
 • Thi công S?n Epoxy sàn ch?ng tr?n tr??t.
 • Thi công S?n Epoxy h? th?ng rulo l?n.
 • Thi công S?n Epoxy sàn ch?ng t?nh ?i?n.
 • Thi công S?n Epoxy nhà máy d??c ph?m.
 • Thi công S?n Epoxy cho sàn công nghi?p.

Hi?n nay trong l?nh v?c s?n n?n Epoxy, Nguy?t Ánh ???c các khách hàng và các ch? ??u t? quan tâm nhi?u nh?t trên ph?m vi khu v?c mi?n B?c. Trong ?ó có nhi?u công trình cho các nhà máy l?n nh? Piaggio, Honda, Samsung, Microsoft.

S? tin t??ng c?a quý khách hàng và các ch? ??u t? ??i v?i chúng tôi luôn s? là ngu?n ??ng l?c vô cùng to l?n ?? công ty chúng tôi ngày càng phát tri?n ??t ??n t?m cao m?i.

Thay m?t công ty, xin chân thành c?m ?n quý khách hàng ?ã dành th?i gian ít phút ghé th?m s?n ph?m c?a công ty chúng tôi.
Trân tr?ng c?m ?n!

M?i chi ti?t xin liên h?

CÔNG TY TNHH SXTM NGUY?T ÁNH

 • ??a ch?: ???ng Nguy?n Trãi, Ph??ng Hùng V??ng, TX. Phúc Yên, V?nh Phúc
 • ?i?n tho?i: 02113 869 828
 • Hotline: 0981 580 656 (Mr. Thành)
 • Email: sales@nguyetanh.vn

 Jarius Wright Authentic Jersey