S?n epoxy g?c d?u hay còn g?i là s?n epoxy g?c dung môi là lo?i s?n epoxy 2 thành ph?n ???c c?u thành b?i h? g?c d?u và các ph? gia ??c bi?t khác

C?ng gi?ng nh? h? s?n epoxy khác, s?n epoxy g?c d?u ??u có 2 thành ph?n: ph?n s?n (thành ph?n A) và ph?n ?óng r?n (thành ph?n B)

Thi công s?n Epoxy h? l?n
Thi công s?n Epoxy h? l?n

?ng d?ng c?a s?n epoxy g?c d?u

S?n epoxy g?c d?u ???c s? d?ng cho r?t nhi?u m?c ?ích khác nhau: s?n n?n nhà x??ng, sàn b?nh vi?n, các nhà máy xí nghi?p s?n xu?t th?c ph?m, hóa ch?t, th?y h?i s?n… và còn s? d?ng ?? s?n cho các k?t c?u thép, ngành công nghi?p ?óng tàu, s?t thép

??c ?i?m c?a s?n epoxy g?c d?u

  • S?n epoxy g?c d?u có màng s?n bóng, ?? bám dính và ?? ph? trên các b? m?t cao
  • S?n có tính kháng n??c, hóa ch?t, ch?u mài mòn và ch?u tr?ng t?i cao
  • Màu s?c: s?n epoxy g?c d?u trong su?t ho?c có màu (các màu trên b?ng màu c?a nhà s?n xu?t)
  • ?óng gói: H?u h?t các hãng s?n epoxy g?c d?u ??u ?óng gói 5L/c?p và 20L c?p
  • Thi công s?n epoxy g?c d?u yêu c?u k? thu?t cao m?i ??t ???c b? m?t nh? mong mu?n

M?i dòng s?n này ??u có nh?ng ??c tính và cách th?c ?ng d?ng phù h?p v?i các ?i?u ki?n th?c t? riêng, nh?ng nhìn chung ??u có các tiêu chí c? b?n v? tính ch?ng ch?u c? lý, hóa h?c t? t?t ??n r?t t?t.

Bên c?nh vi?c cung c?p các s?n ph?m s?n thì công ty chúng tôi còn ti?n hành thi công s?n n?n Epoxy v?i nhi?u m?c giá c? khác nhau tùy thu?c vào v? trí ??a hình, th??ng hi?u s?n s? d?ng c?ng nh? th?i gian ti?n hành.

M?i chi ti?t v? s?n epoxy g?c d?u xin vui lòng liên h?

CÔNG TY TNHH SXTM NGUY?T ÁNH

  • ??a ch?: ???ng Nguy?n Trãi, Ph??ng Hùng V??ng, TX. Phúc Yên, V?nh Phúc
  • ?i?n tho?i: 02113 869 828
  • Hotline: 0981 580 656 (Mr. Thành)
  • Email: sales@nguyetanh.vn

   Jersey