S?n epoxy g?c n??c là lo?i s?n epoxy 2 thành ph?n, g?m s?n lót epoxy g?c n??c và s?n ph? epoxy g?c n??c, ?i t? g?c dung môi là n??c, không gây cháy n?, ??c h?i cho ng??i thi công c?ng nh? ng??i s? d?ng.

S?n epoxy ???c phân gi?i trong môi tr??ng n??c, bao g?m 2 thành ph?n. L?p epoxy hòa tan trong n??c t?o l?p bám dính, tính th?m cao, ch?ng mài mòn, kháng n??c, kháng hóa ch?t tuy?t v?i, d? dàng thi công trong môi tr??ng có không gian h?p và là s?n ph?m thân thi?n v?i môi tr??ng.

s?n epoxy g?c n??c nhà x??ng
s?n epoxy g?c n??c nhà x??ng

S?n epoxy g?c n??c có hàm l??ng VOC (h?p ch?t h?u c? bay h?i, càng th?p càng t?t) r?t th?p d??i m?c quy ??nh cho phép 50 miligam/lít (tiêu chu?n Green Label, PSB Singapore). Trên th? tr??ng Vi?t Nam, m?t s? hãng s? d?ng s?n epoxy nh? KOVA, SIKA,  m?t s? s?n ph?m c?a Joton, Apt…

So v?i s?n epoxy g?c d?u thì s?n g?c n??c có giá bán cao h?n, g?m lo?i s?n có màu và s?n epoxy trong su?t không màu, h? m?ng và h? dày… Quy trình và bi?n pháp thi công s?n epoxy lo?i này c?ng t??ng t? nh? dòng g?c d?u

Các h?ng m?c th??ng s? d?ng s?n epoxy g?c n??c: B?nh vi?n, phòng m?, phòng s?ch, khu v?c v?n phòng làm vi?c, x??ng s?n xu?t

?u ?i?m c?a s?n epoxy g?c n??c

  • D? thi công và làm s?ch d?ng c?. Màng s?n có ?? b?n c? lý cao.
  • Ch?u ???c th?i ti?t, b?n màu, ch?u ?m, ch?u hóa ch?t.
  • Ch?u mài mòn, va ??p.
  • Không cháy n?, ??c h?i khi thi công vì s? d?ng dung môi là n??c.

?? bi?t thêm chi ti?t v? lo?i s?n epoxy g?c n??c, Quý khách hàng có th? liên h? v?i chúng tôi :

CÔNG TY TNHH SXTM NGUY?T ÁNH

  • ??a ch?: ???ng Nguy?n Trãi, Ph??ng Hùng V??ng, TX. Phúc Yên, V?nh Phúc
  • ?i?n tho?i: 02113 869 828
  • Hotline: 0981 580 656 (Mr. Thành)
  • Email: sales@nguyetanh.vn

 DJ Chark Jersey