S?n epoxy kháng khu?n

S?n epoxy có 2 thành ph?n , s?n ph?m mang nhi?u tính n?ng v??t tr?i ???c ??a vào ?ng d?ng cho các công trình sàn nhà x??ng, công nghi?p, t?ng h?m, các b? b?i, b? n??c, ??c bi?t s?n epoxy kháng khu?n còn phù h?p v?i nhi?u công trình mà liên quan tr?c ti?p t?i s?c kh?e con ng??i nh? tr??ng h?c, b?nh vi?n, các nhà máy th?c ph?m, d??c ph?m.

Các tính n?ng c?a s?n epoxy kháng khu?n

+ ?? b?n cao v?i hóa ch?t nh? , ch?u ???c áp l?c ng??c nh?

+ Kh? n?ng ch?ng th?m hi?u qu?

+ Ch?u ???c s? va ??p m?nh, ch?ng s? mài mòn cao và ch?u tr?ng t?i t?t

+ Kh? n?ng kháng khu?n, kháng n?m m?c tuy?t v?i

+ ?? bám dính t?t v?i b? m?t sàn bê tông, xi m?ng, s?t thép

+ Không ch?a th?y ngân, các ch?t ??c h?i nên ??m b?o an toàn cho th? thi công và ng??i s? d?ng

??nh m?c s?n ph?m

+ 3.0 – 4.0m2/kg cho 2 l?p, tùy thu?c vào tính ch?t b? m?t v?t li?u

s?n epoxy kháng khu?n
s?n epoxy kháng khu?n

H??ng d?n cách thi công s?n epoxy kháng khu?n

Chu?n b? b? m?t thi công

+ Tr??c khi thi công làm s?ch m?i b?i b?n, v?t d?u m?, rêu m?c, l?p v?a xi m?ng c? trên toàn b? b? m?t sàn

+ ??i v?i b? m?t m?i thì c?n ?? cho k?t c?u v?a xi m?ng ???c ?n ??nh t?i thi?u 21 ngày

+ S? d?ng s?n ch?ng th?m CT-11A, mastic MT – KL5, mastic Levelling tr??c khi ti?n hành thi công

Ti?n hành thi công s?n epoxy

B??c 1: Tr?n ??u các thành ph?n s?n. Cho ch?t ph? gia vào h?n h?p r?i khu?y k?, pha thêm 5-10% n??c s?ch v?i ?? l?ng v?a ??.

B??c 2: Tr??c khi khu?y l?i 1 l?n n?a ?? ti?n hành s?n thì nên ?? cho ph? gia ph?n ?ng h?t v?i s?n trong vòng 3 phút.

B??c 3: Ti?n hành thi công 2 l?p s?n KL-5, m?i l?p cách nhau 12-24 gi?. Sau 7 ngày màng s?n ??t ???c ?? c?ng c?c ??i sau 7 ngày. C?n thi công h?t l??ng s?n ?ã pha tr?n ?? ??m b?o ch?t l??ng c?a s?n ph?m

s?n epoxy t? ph?ng kháng khu?n
s?n epoxy t? ph?ng kháng khu?n

M?t s? l?u ý

+ Thi công vào nh?ng ngày n?ng ráo, thoáng mát, ? nhi?t ?? không quá 40C, tránh thi công nh?ng ngày m?a, ?? ?m quá cao

+ Màng s?n sau khi thi công ?? ??m b?o ?? khô c?ng nh? ?? bóng ??p, tránh b? m?, m?t ?i ?? sáng bóng thì ph?i ??m b?o ???c ?? thông thoáng, vì n?u không s? d?ng s?n ph?m CT-14 ?? trám trét m?i v?t r?n n?t l? h?ng b? m?t s?n n?u có

+ ?? ??m b?o ???c ?? bám dính c?a s?n hi?u qu? thì không quét s?n lên b? m?t xi m?ng h? d?u, các g?ch men, ?á và nh?ng b? m?t quá nh?n bóng

+ B?o qu?n ? n?i thoáng mát, khô ráo, khi s? d?ng không h?t thì ??y kín b?o qu?n s?n ph?m Logan Thomas Authentic Jersey