S?n sàn epoxy ch?ng axit

Thi công s?n sàn epoxy ch?ng axit  ( s?n sàn epoxy ch?ng acid ) là dòng s?n epoxy ???c thi?t k?, s?n xu?t và ?ng d?ng cho các sàn nhà x??ng, n?n nhà x??ng là nh?ng n?i th??ng xuyên ti?p xúc v?i môi tr??ng axit, hóa ch?t ?n mòn. V?i thành ph?n s?n ???c t?ng c??ng cao các h?p ch?t ch?ng axit, ?n mòn và các tác h?i do th??ng xuyên ti?p xúc v?i môi tr??ng này.

1. Thành chính c?a s?n sàn epoxy ch?ng axit

Thành ph?n c?u t?o s?n sàn epoxy ch?ng axit bao g?m keo epoxy và ch?t ?ông c?ng k?t h?p v?i nguyên li?u màu, ch?t ph? gia kháng axit,  ki?m t?ng h?p thành s?n sàn epoxy hai thành ph?n ch?ng axit.

s?n sàn epoxy ch?ng axit
s?n sàn epoxy ch?ng axit

2. Các hãng s?n sàn epoxy ch?ng axit

Trên th? tr??ng có r?t nhi?u dòng s?n sàn epoxy ch?ng axit ( s?n sàn epoxy ch?ng acid ), s?n epoxy ch?ng th?m, s?n epoxy ch?ng t?nh ?i?n ,.. m?i lo?i mang nh?ng nét ??c tr?ng riêng phù h?p v?i t?ng b? m?t sàn,
Các dòng s?n có kh? n?ng ch?ng axit cao, mang t?i ch?t l??ng công trình b?n v?ng nên ???c ??a vào ?ng d?ng r?ng rãi

+ Dòng s?n sàn epoxy ch?ng axit ( s?n sàn epoxy ch?ng acid ) c?a hãng s?n APT Vi?t Nam ???c s? d?ng r?ng rãi t?i các công trình l?n. V?i công ngh? tiên ti?n c?a Thái lan & Anh.
+ Dòng s?n sàn epoxy ch?ng axit ( s?n sàn epoxy ch?ng acid ) c?a hãng s?n Chokwang v?i công ngh? ?ài loan c?ng ???c s? d?ng r?ng rãi t?i các công trình.

s?n epoxy ch?ng hóa ch?t
s?n epoxy ch?ng hóa ch?t

3. Các nhà x??ng nào nên s? d?ng s?n sàn epoxy ch?ng axit

Nhà máy hóa ch?t, b? ch?a n??c th?i, nh?ng n?i th??ng xuyên ti?p xúc v?i hóa ch?t ?n mòn. Vì trong thành ph?n s?n sàn epoxy ch?ng axit có tính k?t dính t?t, ch?ng r? sét, ch?ng ?n mòn. L?p s?n cò tính dai, ch?c, ?? c?ng cao và ch?u ma sát t?t. B?o v? ch?ng ?n mòn cho h? x? lý n??c th?i, nhà máy hóa ch?t, th?c ph?m … kháng dung môi, kháng d?u m? , ki?m, axit, mu?i và không khí ?m. có tính th?m m? cao, b?o v? b? m?t, ch?u l?c t?t, ch?u ma sát và các hóa ch?t ?n mòn. Reilly Smith Authentic Jersey