S?n sàn epoxy ch?ng t?nh ?i?n là gì ?

Là lo?i s?n ???c thi công v?i l?p s?n sàn dày có tính d?n ?i?n, ch?ng t?nh ?i?n ?? mang ??n hi?u qu? t?t nh?t b?o v? các thi?t b?, nhà x??ng, phòng thí nghi?m… hay nói cách khác chính là ph? m?t l?p ch?t d?o lên b? m?t c?n thi công.

N?i s? d?ng thích h?p: Sàn Epoxy ch?ng t?nh ?i?n thích h?p s? d?ng r?ng rãi cho nh?ng n?i có khu v?c yêu c?u ch?ng t?nh ?i?n nh?: các x??ng ?i?n t?, thông tin, in ?n, phòng máy, n?i máy móc ?? chính xác cao, n?i có v?t li?u d?ng b?t, hóa h?c, s?n xu?t v? khí, hàng không v? tr?. Khác v?i s?n ph? sàn nhà x??ng polyurethane s?n ch?ng t?nh ?i?n ??c bi?t thích h?p s? d?ng cho nh?ng n?i nh?y c?m v?i t?nh ?i?n nh? x??ng s?n xu?t và khu l?u gi? máy móc ?i?n t?, linh ki?n ?i?n t?, vi m?ch ?i?n t?. D?a vào yêu c?u c?a khách hàng có th? chia thành “lo?i ph? thông” và “ lo?i t? ch?y ph?ng”

Thi công s?n epoxy ch?ng t?nh ?i?n
Thi công s?n epoxy ch?ng t?nh ?i?n

??c ?i?m c?a s?n epoxy ch?ng t?nh ?i?n

+ Kh? n?ng ch?ng s? mài mòn hóa ch?t và c? h?c cao

+ Giúp ti?t ki?m ???c chi phí n?ng l??ng ?i?n, phù h?p v?i tiêu chu?n c?a qu?c t? nh? vào tác d?ng lo?i b? ?i l??ng t?nh ?i?n ?áng k?

+ Không h? ch?u ?nh h??ng b?i ?? ?m c?a môi tr??ng, s? mài mòn c?a b? m?t nên ?i?n tr? b? m?t ???c ?n ??nh lâu dài.

+ T?o nên ?? dày cho l?p s?n sàn ?? b?o v? ch?t l??ng m?t s?n t?t nh?t, ?? dày ph? thông th??ng t? 0,5-1,0mm, còn ?? dày ??c bi?t là t? 1-3mm

Cách pha s?n

Tr?n m?t thùng s?n (g?c) v?i 1 thùng ?óng r?n t? l? ?ã tính ?? t? 25 % qu?y cho th?t k? tr??c khi s? d?ng. Khi chia nh? thùng s?n ra làm nhi?u ph?n ta ph?i tinh chia t? l? ?óng r?n sao cho chu?n v?i t? l? C?a thùng s?n, và ?? nh?t c?a thùng s?n ???c duy trì th?t chu?n c?a công trình, ?? tránh tình tr?ng Ch? khô ch? không khô, và pha ?? nh?t không ??u b? m?t có th? khô nh?ng màu c?a m?t s?n không ?i?u và loang n? . Garrett Grayson Jersey