??c tính c?a s?n epoxy:

– Có kh? n?ng kháng hóa ch?t và ch?u mài mòn c? h?c cao
– Có tính th?m m? cao: bóng, màu s?c phong phú
– Không bám b?i do có kh? n?ng ch?ng t?nh ?i?n
– ?áp ?ng ???c nhi?u yêu c?u ?a d?ng v? s?n xu?t nh? ch?ng tr?n tr??t, n?t, ch?ng cháy, d?n nhi?t, th?m m?, ít b?o trì, và tu?i th? cao .

Quy trình k? thu?t thi công s?n epoxy n?n nhà x??ng t?i B?c Ninh

???c chuy?n giao công ngh? t? chuyên gia hàng ??u t? Nh?t B?n s?n epoxy ?ã có ???c s? tín nhi?m t? nh?ng ??i tác, khách hàng khó tính nh?t. S?n epoxy Nguy?t Ánh áp d?ng quy trình thi công m?t cách tri?t ??, chu?n hóa ch?t l??ng s?n ph?m, t?o d?ng uy tín b?n v?ng cho khách hàng.

s?n epoxy sàn axit
s?n epoxy sàn axit

Nh?ng ?ng d?ng c?a m?t s? h? s?n EPOXY

H? l?p ph? sàn g?c epoxy có màu, phân tán n??c, không dung môi, chi?u dày: 0.15 – 0.25mm là gi?i pháp l?p ph? cho sàn bê tông và l?p v?a trát trong các khu v?c s?n xu?t, nhà kho, bãi ??u xe, gara, … S?n ph?m ch?u ???c t?i tr?ng c? h?c t? thông th??ng ??n trung bình và kháng hóa ch?t.

Tham kh?o thêm bài vi?t ?u ?i?m s?n epoxy ch?ng tr?n tr??t

H? S?n ph? sàn Epoxy thi công b?ng con l?n (có ?? dày: 0.6 – 0.8mm). Là l?p ph? sàn trang trí cho các cao ?c th??ng m?i và công c?ng. Có kh? n?ng chùi r?a cao. ?u ?i?m: kinh t?, có màu.

s?n epoxy nhà x??ng t?i v?nh phúc
s?n epoxy nhà x??ng t?i v?nh phúc

H? S?n sàn Epoxy t? san ph?ng (t?ng chi?u dày : 2.0 – 3.0mm) c?ng là s?n ph?m kinh t?, dùng cho sàn bê tông và l?p v?a trát v?i kh? n?ng ch?u t?i t? thông th??ng ??n trung bình. ?ng d?ng cho nhà kho và l? ???ng, x??ng b?o trì, gara, ???ng có mái d?c

L?p ng?n ?m (?? dày t?i thi?u 2mm). Dùng làm l?p lót bên d??i s?n sàn epoxy, s? d?ng cho các b? m?t có ?? ?m cao th?m chí dùng ???c cho c? bê tông t??i.

?u ?i?m: Áp d?ng cho sàn xi m?ng b? h? h?ng hay không có màng ch?ng th?m; Có th? thi công trên b? m?t ?m; Không b? ph?ng r?p khi thi công trên bê tông ?m; Ch?ng th?m; D? ?i?u ch?nh ?? dày c?a các l?p phù h?p v?i ?i?u ki?n công tr??ng. Brenton Bersin Authentic Jersey