Thi công ?ánh bóng n?n bê tông nhà x??ng

1- YÊU C?U V? BÊ TÔNG

– ??m b?o ?úng ?? s?t c?a bê tông là 10+(-)2

– Nguyên v?t li?u ??m b?o ??ng màu ( xi m?ng, cát, ?á…)

– Th?i gian gi?a các xe c?p bê tông t? 7 ??n 12 phút/ xe ( tùy theo ?i?u ki?n thi công…)

– Không quá 30 phút/ xe nh?m tránh tình tr?ng n?n b? giáp mí, giáp lai…

?? bê tông n?n nhà x??ng
?? bê tông n?n nhà x??ng

B??c 1: ?? bê tông

Cung c?p bê tông t??i t?i công tr??ng.
Ki?m tra l?i coffrage sàn và l??i thép tr??c khi b?m bê tông.
Tr?i ??u m?t l?p k?t dính lo?i t?t (ví d?: Sika latex…) lên m?t sàn bê tông c? sau khi ?ã v? sinh s?ch s? ( ??i v?i tr??ng h?p bê tông m?i ?? trên l?p bê tông c?).
Ban cào , cán t?o m?t ph?ng theo cao ??.
L?y cao ?? theo m?c c?t ?ã ??nh tr??c b?ng máy th?y bình, máy laser.
Ki?m tra hoàn thi?n tr?c ti?p trên m?t sàn bê tông.

Xoa n?n bê tông nhà x??ng
Xoa n?n bê tông nhà x??ng

B??c 2: Xoa n?n hoàn thi?n

Th?i gian ngh? ch? bê tông ráo m?t kho?ng t? 2h- > 3h ( theo th?i ti?t).
Dùng máy xoa phá m?t bê tông.
R?i b?t màu (Chapdur Green, Gray…) b?ng tay lên m?t sàn bê tông v?i ??nh m?c 4-5 kg/m2. (n?u có yêu c?u s? d?ng).
Dùng máy xoa n?n t? hành ( ng?i lái) và máy xoa ??y tay xoa cho ??n khi m?t sàn ??t ?? láng bóng và ph?ng.

Xoa n?n bê tông nhà x??ng
Xoa n?n bê tông nhà x??ng

2- YÊU C?U V? B?O D??NG

Sau khi m?t n?n ?ã ???c xoa bóng ph?i che ph? nylon ho?c b?t tr?ng trong không màu
Dùng vòi n??c hoa sen t??i ??u trên toàn b? m?t n?n trong th?i gian b?o d??ng 14 ngày
H?n ch? công nhân ?i l?i và làm vi?c trong khu v?c khi m?t n?n ?ã ???c xoa hoàn thi?n.
Công vi?c xoa n?n ?ã hoàn t?t
02 ngày sau c?t joint n?n ( ?? sâu 2-> 3cm) chia ô theo thi?t k?.

 

?ánh bóng sàn bê tông
?ánh bóng sàn bê tông

 

b?o d??ng ?ánh bóng n?n bê tông
b?o d??ng ?ánh bóng n?n bê tông
 P.J. Williams Authentic Jersey