Quy trình thi công s?n Epoxy k?t c?u thép

Không gi?ng v?i v?i quy trình thi công s?n epoxy g?c d?u hay s?n ch?ng r? dùng cho s?t thép trong ?i?u ki?n bình th??ng. Quy trình thi công s?n Epoxy k?t c?u thép ?òi h?i th? thi công c?n có tay ngh? và k? thu?t cao h?n.

S?n Epoxy  k?t c?u thép là lo?i s?n 2 thành ph?n, yêu c?u ph?i pha tr?n tr??c khi thi công.  S?n epoxy Nguy?t Ánh xin gi?i thi?u quá trình thi công s?n Epoxy dành cho k?t c?u thép .

S?n ch?ng r? epoxy k?t c?u thép
S?n ch?ng r? epoxy k?t c?u thép

D??i ?ây là 5 b??c thi công s?n Epoxy dành cho k?t c?u thép ??t chu?n ?? m?i ng??i tham kh?o:

B??c 1: Chu?n b? b? m?t c?n s?n

B? m?t s?t thép kim lo?i tr??c khi thi công ph?i ???c t?y s?ch b?i b?n, r? s?t, b?ng gi?i pháp bàn ch?i c?ng ho?c phun cát. N?u có d?u m? ph?i dùng dung môi h?u c? t?y r?a.

B??c 2: Chu?n b? d?ng c? thi công s?n Epoxy k?t c?u thép

??i v?i các v? trí nh?, ho?c các v? trí góc c?nh c?n d?m vá có th? s? d?ng ch?i quét s?n ?? thi công.

??i v?i các k?t c?u s?t l?n, t?t nh?t ta nên s? d?ng máy phun s?n ?? t?o b? m?t thi công b?ng ph?ng và ??p nh?t. ?ây c?ng là ph??ng pháp thi công s?n Epoxy phù h?p v?i m?i lo?i k?t c?u thép.

B??c 3: Thi công l?p s?n epoxy ch?ng r?

C?ng t??ng t? nh? s?n Epoxy kháng khu?n phòng s?ch , s?n Epoxy dùng cho k?t c?u thép c?ng c?n thi công 1 l?p s?n lót Epoxy ?? t?o chân bám cho kim lo?i và l?p s?n ph? màu hoàn thi?n ti?p theo. Tuy nhiên, l?p s?n lót Epoxy này còn có tác d?ng ng?n ch?n s? ?n mòn tr? l?i c?a s?t thép hay còn g?i là s? r? sét.

S? l?p s?n Epoxy ch?ng r? ch? ??nh: 1 l?p

?? khô b? m?t t?i thi?u 4 gi? tr??c khi thi công s?n Epoxy ph? hoàn thi?n

 

s?n ch?ng r? epoxy nhà x??ng
s?n ch?ng r? epoxy nhà x??ng

B??c 4: Thi công l?p s?n ph? Epoxy hoàn thi?n

S? l?p s?n Epoxy hoàn thi?n ch? ??nh: 2 l?p

Sau khi pha tr?n s?n Epoxy theo ?úng t? l? c?a nhà s?n xu?t hãy ??m b?o b?n s? d?ng ngay sau ?ó ?? tránh tr??ng h?p s?n pha xong ?? quá lâu s? b? ch?t, không th? thi công ???c n?a.

L?u ý: M?i l?p s?n cách nhau t?i thi?u 4-6 gi?. ??m b?o l?p s?n tr??c ph?i khô b? m?t m?i ???c thi công l?p s?n ti?p theo.

B??c 5: Nghi?m thu công trình

S?n ph?m hoàn thi?n ph?i ??m b?o b? m?t ph?ng, láng bóng

??u màu s?n Tavon Young Jersey