Thi công s?n epoxy ch?ng th?m

S?n ch?ng th?m là ch?t ch?ng th?m ??c bi?t dùng cho các c?u trúc xi m?ng và bê-tông nh? Sân th??ng, n?n nhà, t??ng, b? n??c, h? b?i, sàn nhà v? sinh… S?n ch?ng th?m có tác d?ng ng?n ch?n s? th?m n??c t? trên xu?ng d??i cho các b? m?t n?m ngang và ch?ng th?m t? phía ???c thi công cho các b? m?t th?ng ??ng. S?n ch?ng th?m c?ng có th? dùng làm v?a dán g?ch ?p t??ng cho phòng t?m, nhà b?p…

Hi?n nay có 2 d?ng S?n ch?ng th?m thông d?ng ?ó là d?ng s?n n??c và d?ng s?n b?t. S?n n??c ch?ng th?m là s?n ph?m ???c pha v?i xi m?ng và có th? dùng ngay mà không c?n pha ch? nh? s?n n??c ch?ng th?m epoxy , dulux, Nippon,Toa….vv

Thi công s?n epoxy ch?ng th?m nhà x??ng
s?n epoxy ch?ng th?m

Lo?i còn l?i d??i d?ng s?n b?t , có th? pha ch? v?i xi m?ng ?? ch?ng th?m công trình và ngoài ra b?n có th? tr?n v?i cát ho?c xi m?ng ?? làm ch?t ch?ng th?m nh? CT11A, Sika, Flinkote…vv

Cách pha tr?n s?n ch?ng th?m ?úng k? thu?t

Chu?n b? h?n h?p ch?ng th?m theo t? l? : (0.5 Lít n??c : 1Kg Xi m?ng Tr?ng : 1Kg S?n Ch?ng th?m) ho?c theo t? l? (0.5 Lít n??c : 1.5Kg Xi m?ng Th??ng : 1Kg S?n Ch?ng th?m). Tr?n Xi-m?ng vào n??c, khu?y ??u cho h?t vón c?c, sau ?ó tr?n v?i S?n ch?ng th?m và khu?y l?i cho th?t ??u.
H?n h?p ?ã tr?n nên s? d?ng trong vòng 2 gi?, sau th?i gian này s?n ph?m s? xu h??ng ?ông c?ng. Khu?y k? tr??c khi thi công.

Xem thêm : thi công ?ánh bóng n?n bê tông nhà x??ng 

Ph??ng pháp thi công s?n ch?ng th?m ??m b?o k? thu?t

Theo lý thuy?t 2 – 2.5 m2/ Kg / M?t l?p (Tùy thu?c vào ?? dày th?c hi?n)
Chu?n b? b? m?t tr??c khi thi công s?n ch?ng th?m
??m b?o b? m?t ph?i s?ch, khô và ?n ??nh. Màng s?n c?, ch?t b?n, v?a, n?m m?c… không ?n ??nh ph?i ???c t?y s?ch b?ng n??c v?i áp l?c cao ho?c d?ng c? c?o thích h?p.
Trong tr??ng h?p t??ng quá khô và các b? m?t hút n??c , nên làm ?m b?ng n??c s?ch tr??c khi thi công Ch?ng th?m.

Th?i gian khô c?a s?n ch?ng th?m ? ?i?u ki?n bình th??ng

Khô b? m?t : 1 gi?/ l?p ? 30oC
Overcoating time 6 – 8 gi?
S? d?ng sau 7 ngày k? t? khi thi công ch?ng th?m. Mike Williams Authentic Jersey