Thi công s?n epoxy h? l?n roller

Yêu c?u b? m?t sàn tr??c khi thi công: Bê tông ph?i là Max 250 tr? lên, ph?i ???c b?o d??ng ít nh?t là 3 tu?n. B? m?t ph?i ???c xoa b?ng ph?ng. ?? ?m bê tông nh? h?n ho?c b?ng 5%

B??c 1: Dùng máy chuyên d?ng x? lý b? m?t, t?o nhám

-D?n v? sinh, chu?n b? m?t b?ng tr??c khi thi công

S?n epoxy công nghi?p
S?n epoxy công nghi?p

-G?n máy hút b?i công su?t l?n vào máy mài sàn công nghi?p ?? ng?n b?i trong quá trình mài sàn

-Dùng máy mài sàn công nghi?p ti?n hành mài b? l?p xi m?ng và b?i b?n trên b? m?t s?n epoxy sàn công nghi?p , t?o nhám ?? t?ng ?? k?t dính gi?a l?p s?n Epoxy và b? m?t sàn nhà x??ng

B??c 2: V? sinh, hút b?i s?ch s?

Dùng ch?i và máy hút b?i công nghi?p v? sinh, hút b?i, rác th?t s?ch

V? sinh s?n sàn epoxy nhà x??ng
V? sinh s?n sàn epoxy nhà x??ng

B??c 3: L?n l?p s?n lót Primer

Tr?n Episol Title Prime # H và Episol Title Prime Hardner theo t? l? 4:1.Dùng roller l?n 1 l?p s?n lót Primer lên toàn b? b? m?t sàn thi công s?n epoxy .Sau 2-4h l?n thêm 1 l?p s?n lót Primer vào nh?ng ch? ch?a ??t yêu c?u ho?c nh?ng ch? sàn hút s?n nhi?u cho ??n khi t?o ???c l?p màng keo trên b? m?t sàn bê tông

s?n l?n l?p s?n lót
s?n l?n l?p s?n lót

B??c 4: L?n l?p s?n ph? th? nh?t:

Tr?n s?n epoxy 2 thành ph?n ( Epifloor : Epifloor Harder) theo t? l? 1,5:1.Dùng roller l?n 1 l?p s?n ph? lên b? m?t sàn nhà x??ng

B??c 5: Dùng Putty trám trét các khe n?t, v?t lõm trên b? m?t

-??i v?i nh?ng v?t n?t, dùng máy g?n l??i c?t 4 inch khoét sâu v?t n?t và m? r?ng mi?ng v?t n?t 0,5cm. ?? 1 l?p s?n lót Primer lên v?t n?t ?ã c?t sau ?ó dùng b?t trét chuyên d?ng putty tr?n theo t? l? 1:1 (Heavy putty: Heavy putty Hardner ) trét ??y lên v?t n?t. Sau 2h ti?n hành mài v?t n?t ?ã trét putty sao cho b?ng ph?ng v?i b? m?t sàn

S? lý b? m?t sàn
S? lý b? m?t sàn

-??i v?i nh?ng v?t lõm, trét ??y 1 l?p b?t putty. Sau 2h ti?n hành mài cho b?ng ph?ng

*Chú ý: Có th? trám trét khe n?t sau khi xong b??c 2 ?ã nêu ? quy trình thi công s?n epoxy trên.

B??c 6: X? nhám, s?n l?p ph? th? 2 hoàn thi?n

-Dùng máy mài 4 inch có g?n ??a nhám ti?n hành mài nh?ng ch? s?n b? b?t khí, dính cát và nh?ng ch? trét b?t putty sau khi s?n l?p ph? th? nh?t

-V? sinh, hút b?i l?i sau khi mài nhám

-Dùng roller l?n 1 l?p s?n epoxy ph? 2 thành ph?n hoàn thi?n

-Ki?m tra, ch?nh s?a, bàn giao h?ng m?c s?n epoxy Duke Dawson Authentic Jersey