S?n epoxy t?i V?nh Phúc

S?n epoxy Nguy?t Ánh chuyên cung c?p và thi công s?n sàn epoxy, s?n epoxy t?i V?nh Phúc.

??c tính c?a s?n epoxy:

– Có kh? n?ng kháng hóa ch?t và ch?u mài mòn c? h?c cao
– Có tính th?m m? cao: bóng, màu s?c phong phú
– Không bám b?i do có kh? n?ng ch?ng t?nh ?i?n
– ?áp ?ng ???c nhi?u yêu c?u ?a d?ng v? s?n xu?t nh? ch?ng tr?n tr??t, n?t, ch?ng cháy, d?n nhi?t, th?m m?, ít b?o trì, và tu?i th? cao.

s?n epoxy t?i v?nh phúc
s?n epoxy t?i v?nh phúc

Nh?ng ?ng d?ng c?a m?t s? h? s?n EPOXY

H? l?p ph? sàn g?c epoxy có màu, phân tán n??c, không dung môi, chi?u dày: 0.15 – 0.25mm là gi?i pháp l?p ph? cho sàn bê tông và l?p v?a trát trong các khu v?c s?n xu?t, nhà kho, bãi ??u xe, gara, … S?n ph?m ch?u ???c t?i tr?ng c? h?c t? thông th??ng ??n trung bình và kháng hóa ch?t.

H? S?n ph? sàn Epoxy thi công b?ng con l?n (có ?? dày: 0.6 – 0.8mm). Là l?p ph? sàn trang trí cho các cao ?c th??ng m?i và công c?ng. Có kh? n?ng chùi r?a cao. ?u ?i?m: kinh t?, có màu.

H? S?n sàn Epoxy t? san ph?ng (t?ng chi?u dày : 2.0 – 3.0mm) c?ng là s?n ph?m kinh t?, dùng cho sàn bê tông và l?p v?a trát v?i kh? n?ng ch?u t?i t? thông th??ng ??n trung bình. ?ng d?ng cho nhà kho và l? ???ng, x??ng b?o trì, gara, ???ng có mái d?c

L?p ng?n ?m (?? dày t?i thi?u 2mm). Dùng làm l?p lót bên d??i s?n sàn epoxy, s? d?ng cho các b? m?t có ?? ?m cao th?m chí dùng ???c cho c? bê tông t??i.

?u ?i?m: Áp d?ng cho sàn xi m?ng b? h? h?ng hay không có màng ch?ng th?m; Có th? thi công trên b? m?t ?m; Không b? ph?ng r?p khi thi công trên bê tông ?m; Ch?ng th?m; D? ?i?u ch?nh ?? dày c?a các l?p phù h?p v?i ?i?u ki?n công tr??ng.

s?n epoxy nhà x??ng t?i v?nh phúc
s?n epoxy nhà x??ng t?i v?nh phúc

Quy trình k? thu?t thi công s?n epoxy n?n nhà x??ng t?i v?nh phúc

???c chuy?n giao công ngh? t? chuyên gia hàng ??u t? Nh?t B?n s?n epoxy ?ã có ???c s? tín nhi?m t? nh?ng ??i tác, khách hàng khó tính nh?t. S?n epoxy Nguy?t Ánh áp d?ng quy trình thi công m?t cách tri?t ??, chu?n hóa ch?t l??ng s?n ph?m, t?o d?ng uy tín b?n v?ng cho khách hàng.

B??c 1: Chu?n b? m?t sàn tr??c khi s?n

M?t sàn tiêu chu?n yêu c?u ???c ?? bê tông Mac 300 tr? lên, ?ã s? d?ng máy xoa m?t ?? làm ph?ng và ?ánh bóng. V? ch?t l??ng b? m?t c?n ph?i ??m b?o các tiêu chu?n v? ?? bóng nh? không m?p mô, không l? ch?, không b? tách l?p bê tông. Ngoài ra, ph?i ??m b?o sàn ?ã ???c d?i v?i ??a ch?ng th?m, không có hi?n t??ng th?m ng??c.

S? d?ng máy ?ánh sàn v? sinh s?ch s? b? m?t sàn, ti?n hành trám vá nh?ng v? trí l?i lõm, x? lý ?m v?i các v? trí có ?? ?m cao tr??c khi ti?n hành b??c ti?p theo.

??i v?i nh?ng x??ng có nhi?u v? trí l?i lõm, các x??ng b? n?t bê tông, ho?c nh?ng x??ng có bê tông ch?a ??t chu?n Max, c?t n?n y?u c?n ph?i xem xét k? l??ng và tuân theo m?t quy trình x? lý nghiêm ng?t h?n.

B??c 2: S?n lót

S?n lót v? b?n ch?t là t?o l?p k?t n?i b? m?t gi?a l?p s?n ph? và bê tông. ?? ??m b?o l?p s?n lót ???c bám dính t?t, yêu c?u v? b? m?t ?òi h?i ph?i x? lý v? sinh và trám vá h?t s?c k? l??ng. Trong quá trình l?n ph?i th?c hi?n l?n ??u ??n, tránh tr??ng h?p b? sót ?nh h??ng ??n ch?t l??ng sau này.

B??c 3: Ti?n hành s?n ph?

Tr??c khi s?n ph? ta ki?m tra k? b? m?t l?p lót, ph?i ??m b?o l?p lót ?ã hoàn toàn khô ráo. Vì ta s? d?ng s?n epoxy g?m 2 thành ph?n nên c?n l?u ý v? t? l? pha gi?a thành ph?n A và thành ph?n B ph?i chính xác. N?u x?y ra s? xu?t ? khâu pha s?n r?t có th? s?n ph?m s? b? l?i, th?m chí không ?ông k?t b? m?t. Dùng máy ?ánh s?n chuyên d?ng, ?ánh ??u 2 thành ph?n tr?n v?i nhau. Sau khi s?n l?p ph? th? nh?t ch? t? 4 -8 ti?ng cho b? m?t khô m?i ???c s?n l?p th? 2. N?u c?n th?n tuân theo quy trình này các b?n s? có ???c s?n ph?m s?n epoxy nh? ý mu?n.

Ngoài ra chúng tôi còn nh?n thi công ch?ng th?m sân th??ng , sàn mái b?ng Urethane t?i hà n?i, v?nh phúc , thái nguyên , b?c ninh c?ng nh? các t?nh phía b?c Sidney Jones Jersey