Thi công s?n sàn Epoxy t?i B?c Giang

B?c Giang là m?t t?nh có công nghi?p phát tri?n, hi?n nay r?t nhi?u khu công nghi?p và nhà x??ng m?c lên, vi?c s?n sàn epoxy cho các khu công nghi?p ? B?c Giang là th?c s? c?n thi?t. S?n sàn epoxy có th? ?áp ?ng nhi?u tính n?ng ?u vi?t mà nh?ng v?t li?u khác không th? mang l?i ???c. S?n epoxy có th? ch?u ???c tr?ng t?i l?n tác ??ng lên th??ng xuyên mà không b? h? h?i v? m?t sàn. ? nh?ng n?i phía bên trong x??ng s?n xu?t có các xe nâng, xe hàng th??ng xuyên ho?t ??ng b?n c?ng không nên quá lo l?ng vì chúng không gây h?i cho sàn epoxy.

Thi công s?n Epoxy h? l?n
Thi công s?n Epoxy h? l?n

S?n Epoxy là lo?i s?n cao c?p 2 thành ph?n g?m thành ph?n s?n và thành ph?n ch?t r?n, khi s? d?ng c?n tr?n ??u 2 thành ph?n v?i nhau theo ?úng t? l? nhà s?n xu?t ?ã quy ??nh. Trên th? tr??ng hi?n nay có 3 h? s?n Epoxy: S?n Epoxy g?c d?u, S?n Epoxy g?c n??c và S?n Epoxy không dung môi.

?u ?i?m v??t tr?i c?a s?n Epoxy:

– B?o v? b? m?t sàn bê tông, cho kh? n?ng kháng tr?y x??c, mài mòn, ch?u l?c cao.
– Cho ?? bám dính cao, màu s?c ?a d?ng có th? ch?n màu theo s? thích.
– Không bám b?i, d?u m?, ch?ng n?m m?c, m?t s? lo?i s?n Epoxy còn có tính n?ng kháng khu?n cho phòng s?ch.
– Tính th?m m? cao, cho b? m?t b?ng ph?ng sáng bóng.
– ?i?u ki?n thi công ??n gi?n, th?i gian thi công ng?n, tính ?n ??nh cao, ít s?a ch?a.
Hi?n có r?t nhi?u Hãng s?n xu?t s?n ph?m s?n Epoxy nh? S?n Epoxy Sika, S?n Epoxy KCC Hàn Qu?c, S?n Epoxy Ecomax Teksol, S?n Epoxy Nanpao, S?n Epoxy Rainbow, S?n Epoxy KOVA … Jerry Rice Womens Jersey