Bãi ??u xe ? các tòa nhà, trung tâm th??ng m?i th??ng ???c thi?t k? xây d?ng ? v? trí t?ng h?m. ?ây là n?i khá ti?n l?i v? t?n d?ng di?n tích m?t b?ng ?? xe và m?t s? v?t t? khác, tuy nhiên c?ng là n?i ch?u s?c n?ng t? các ph??ng ti?n ?i l?i n?u không ???c b?o trì ho?c b?o d??ng th??ng xuyên s? b? xu?ng c?p, s?t lún, làm m?t ?i v? m? quan c?ng nh? uy tín doanh nghi?p. T?ng h?m bãi ??u xe không ??n thu?n ch? là n?i c?t gi? xe c? mà còn ???c xem là tiêu chí ?ánh giá ch?t l??ng c?a c? tòa nhà, trung tâm th??ng m?i.

V?i ?i?u ki?n n?m th?p h?n lòng ??t cùng v?i ?ó là s? di chuy?n liên t?c con ng??i và ph??ng ti?n xe ra vào t?ng h?m v?i t?n su?t l?n. C?n ph?i ??m b?o ???c v?n ?? an toàn trong khi di chuy?n cùng v?i ?ó là giúp gi?m thi?u l??ng b?i bám gây nên ng?t ng?t và d?n t?i tình tr?ng b? ô nhi?m. Vi?c áp d?ng thi công s?n sàn epoxy t?ng h?m bãi ??u xe là m?t trong nh?ng gi?i pháp ?ã và ?ang mang l?i hi?u qu? t?t nh?t v? kh? n?ng ch?ng b?i b?n, kháng ?m, ch?ng tr?n tr??t cho m?t sàn.

NH?NG TÍNH N?NG S?N SÀN T?NG H?M BÃI ??U XE MANG L?I

 • Màu s?c ?a d?ng, ?? bóng sáng, gi?m chi phí ?i?n n?ng chi?u sáng
 • D? dàng v? sinh, lau chùi, th?i gian b?o d??ng nhanh
 • Ch?ng ch?u ???c l?c ép, ma sát ?n mòn b? m?t
 • C? ch? ch?ng th?m ng??c, th?m thu?n t?t
 • Không bám b?i, d? v? sinh, t?ng tính th?m m? cao
 • Kh? n?ng ch?ng s? tr?n tr??t t?t, t?ng ?? bám dính, an toàn cho m?i ng??i
 • Kháng ???c m?t s? hóa ch?t ph? thông, n?m m?c, vi khu?n
 • Bãi ??u xe t?ng h?m c?n ph?i có m?t sàn c?ng ch?c, ch?u t?i tr?ng n?ng, ch?ng tr?n tr??t, ngoài ra ??i v?i bãi ??u xe ngoài tr?i c?n yêu c?u tính n?ng n?ng ch?ng tia UV, b?n màu d??i môi tr??ng th?i ti?t kh?c nghi?t

TH? THU?T THI CÔNG S?N SÀN T?NG H?M BÃI ??U XE ??T CH?T L??NG

Thi công s?n sàn epoxy t?ng h?m ?òi h?i nhi?u k? thu?t thi công ph?c t?p, kh? n?ng ?ánh giá v? chuyên môn cao. Sau ?ây, là m?t vài th? thu?t c? b?n nh?t h? tr? trong quá trình thi công s?n sàn epoxy t?ng h?m

Xác ??nh m?c ?ích vi?c thi công s?n sàn t?ng h?m: vi?c xác ??nh m?c ?ích s? d?ng bao g?m phân ??nh n?n t?ng h?m sau khi thi công ???c dùng cho vi?c ch?ng tr?n tr??t, cho ho?t ??ng ?i l?i hay là s? d?ng thông th??ng ?? t? ?ó có bi?n pháp thi công và ch?n ch?ng lo?i v?t t? thích h?p

?ánh giá ch?t l??ng b? m?t sàn t?ng h?m bãi ??u xe: m?t trong nh?ng tiêu chí k? thu?t quan tr?ng là c?n xác ??nh ?? ?m n?n sàn. B?i tình tr?ng th?m ng??c, hút ?m x?y ra lâu d?n, n?u bê tông ch?a l??ng ?m cao khi hoàn thi?n thi công, l?p s?n epoxy s? bong tróc t?ng mãng l?p.

X? lý m?t sàn: dùng v?t li?u epoxy ch?ng ?m ho?c các lo?i v?a g?c epoxy ?? x? lý lót b? m?t sàn t?ng h?m b? ?m. N?u m?t sàn quá x?u, có nhi?u l? h?ng thì c?n ph?i x? lý b? m?t k? càng nh? trám vá l?i

Ch?n th??ng hi?u s?n epoxy uy tín: m?t công trình ???c xem là ch?t l??ng t?i ?u ngoài khâu chu?n b? b? m?t, k? thu?t thi công c?n chú tr?ng ??n ch?ng lo?i và th??ng hi?u s?n sàn ??u t?. C?n ch?n nh?ng th??ng hi?u có ch?t l??ng ???c ki?m ??nh, ngu?n g?c xu?t x? rõ ràng, ?áp ?ng ???c các tính n?ng yêu c?u c?a sàn t?ng h?m bãi ??u xe ?ang c?n thi?t

QUY TRÌNH C? B?N THI CÔNG S?N SÀN T?NG H?M BÃI ??U XE

Vi?c thi công s?n sàn t?ng h?m không khó, tuy nhiên ?? ??m b?o ???c s? hoàn h?o ? k?t qu? thi công, ngoài ch?t l??ng s?n epoxy thì tay ngh? ng??i th? c?ng là y?u t? h?t s?c c?n tr?ng. NGUY?T ÁNH – ??n v? thi công s?n sàn t?ng h?m chuyên nghi?p ??a ra quy trình thi công ?? khách hàng có th? ?ánh giá và có s? giám sát t?t h?n nh?m mang t?i hi?u qu? cao nh?t

B??c 1: Công ?o?n mài sàn, v? sinh, hút b?i t?o ?? nhám và làm s?ch b? m?t sàn

Công ?o?n này chi?m t?i 30% v? ti?n ?? công trình thi công
V?i máy mài công nghi?p t?o chân bám khoãng 50 µm, v?i nh?ng l? khuy?t hay nh?ng ch? ch?a th?c s? b?ng ph?ng nên ti?n hành t?o m?t b?ng v?i v?a ho?c nh?ng hóa ch?t epoxy chuyên d?ng. Sau ?ó, ti?n hành hút b?i toàn b? phía trên b? m?t sàn

B??c 2: Thi công s?n sàn l?p lót t?o liên k?t

L?p s?n lót nh?m t?o ?? c?ng và l?p liên k?t ? gi?a các l?p s?n và b? m?t sàn, l??ng s?n lót tiêu hao tùy theo t?ng lo?i sàn t?ng h?m. Do ?ó, kinh nghi?m là m?t trong nh?ng y?u t? ?ánh giá ch?t l??ng và ph??ng án t?t nh?t trong tr??ng h?p này

B??c 3: Thi công s?n sàn t?ng h?m l?p ph? th? nh?t

??m b?o ?? ph? kín lên trên h?t b? m?t c?n s?n, ?ây là b??c t?o màu ??u tiên lên phía trên b? m?t sàn
Yêu c?u k? thu?t b??c này ph?i th?c s? ??u tay và tránh lem s?n ra kh?i mí và ? phía bên ngoài khu v?c

B??c 4: Thi công s?n sàn t?ng h?m l?p s?n ph? hoàn thi?n

Sau khi l?p s?n ph? th? nh?t ?ã khô thì ti?n hành x? nhám s?n, ?ánh d?u nh?ng ch? s?n ph? ?ang còn sót và th?c hi?n l?p s?n ph? cu?i cùng nh?m t?o nên s? ??ng ??u màu s?c và ?? dày màng s?n
Sau 24h có th? di chuy?n nh? bình th??ng trên b? m?t sàn

CÔNG TY TNHH SXTM NGUY?T ÁNH luôn tìm tòi, sáng t?o trong m?i ph??ng án thi công, xóa b? nh?ng k? thu?t không tiên ti?n, ti?p nh?n nh?ng cái m?i ?? thi công s?n sàn t?ng h?m bãi ??u xe ??m b?o, luôn cung c?p các s?n ph?m s?n sàn ch?t l??ng cao, ch?u ???c mài mòn do m?t ?? xe l?u thông dày ??c, ??c bi?t không thay ??i màu s?c, ch?u ???c tia UV v?i các khu v?c bãi ??u xe ngoài tr?i.

N?u nh? khách hàng quan tâm ho?c có nhu c?u v? cung c?p thi công s?n epoxy sàn t?ng h?m siêu th?, trung tâm th??ng m?i. Hãy liên h? ??n chúng tôi ?? có ???c nh?ng chính sách d?ch v? th?c s? ?u ?ãi nh?t

Liên h? thi công

 • Công ty TNHH SXTM Nguy?t Ánh
 • ??a ch?: ???ng Nguy?n Trãi, Hùng V??ng, Phúc Yên, V?nh Phúc
 • ?i?n tho?i: 0981 580 656
 • Email: sales@nguyetanh.vn

 Trevor Linden Womens Jersey