Thi công s?n epoxy ch?ng tr?n tr??t hi?n ?ang ???c ?ng d?ng ch? y?u cho các b? m?t v?t li?u bê tông, kim lo?i, g?, kính, ?á nh?a… ??c bi?t là s?n epoxy ch?ng tr?n tr?n tr??t hi?n ?ang ???c ti?n hành ? h?ng m?c sân b? b?i, sàn nhà thi ??u. V?i tính n?ng bám dính t?t, ?? th?m m? cao l?i ti?t ki?m nhi?u chi phí nên s?n epoxy ngày càng ???c ch? ??u t? l?a ch?n.

s?n epoxy t?i v?nh phúc
s?n epoxy t?i v?nh phúc

Thông th??ng các lo?i v?t li?u sàn nh? bê tông, kim lo?i, g?, kính, ?á nh?a…r?t tr?n, ?? ma sát c?c kém gây ?nh h??ng tr?c ti?p ??n v?n ??ng viên t?p luy?n thi ??u c?ng nh? nh?ng ng??i s? d?ng sàn. Chính vì th? b? m?t sàn nhà thi ??u, b? b?i c?ng nh? m?i h?ng m?c c?n ch?ng tr?n tr??t ?òi h?i ph?i ?áp ?ng ???c tiêu chí:  b?n ch?c ma sát t?t. ?? h?n ch? ???c tình tr?ng này chúng tôi áp d?ng thi công S?n sàn epoxy t?i thái nguyên , lo?i s?n này có th? s?n lên nhi?u d?ng b? m?t khác nhau. Ngoài tác d?ng ch?ng tr?n ??c bi?t hi?u qu?, s?n ph?m t? epoxy v?i nhi?u màu s?c, công trình thi công s?n Epoxy còn làm t?ng s? sang tr?ng và tính th?m m?.

S?n epoxy công nghi?p
S?n epoxy công nghi?p

?u ?i?m khi thi công s?n epoxy ch?ng tr?n tr??t:
1. Có ?? c?ng cao, ch?u l?c ch?ng tr??t l?n.
2. Ch?ng th?m t?t, ch?ng h?i ?m.
3. D? lau chùi, b?n màu, không ??c.
3. Có kh? n?ng ch?u ???c các lo?i hóa ch?t acid, ki?m nh?, ch?ng ?n mòn.
4. Có ?? bám dính t?t vào v?t li?u lõi, b? m?t s?ch s? d? lau chùi, ch?u ???c tác ??ng t? môi tr??ng.
?? ??t hi?u qu? cho b? m?t sàn t?t nh?t khi thi công s?n epoxy b?n có th? k?t h?p thêm lo?i v?t li?u có kh? n?ng ch?ng tr?n tr??t cao ?? t?o cho n?n sàn có ?? ma sát nh? ý mu?n.

Các h?ng m?c th??ng ???c áp d?ng thi công s?n epoxy ch?ng tr?n tr??t :
• Thành b? s?n, m?t bong tàu
• X??ng th?c ph?m, b?p n?u ?n l?n, kho l?nh.
• X??ng c? khí n?ng, x??ng s?a ch?a ôtô, x??ng d?u m?…
• Bãi ?? xe, ???ng d?c, ???ng trên c?u, ???ng b? hành và các sàn c?u ch?ng tr??t khác. Al Davis Jersey